Mẫu hợp đồng Internet Viễn thông Hà Nội

 

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

CỦA HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

– Căn cứ Bộ Luật Dân sự  ngày 14 tháng 6 năm 2005;

– Căn cứ Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

– Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17 tháng 11  năm 2010;

– Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

– Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7  năm 2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Interrnet và thông tin trên mạng;

– Căn cứ Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền.

– Căn cứ Thông tư số 05/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

Quý khách hàng download tại đây:

1. Điều khoản chung mẫu hợp đồng dịch vụ Internet Viễn thông Hà Nội.

Download tại đây: <Hợp đồng cung cấp và sử dụng thiết bị viễn thông >

2. Mẫu hợp đồng Internet Viễn thông Hà Nội ( bản chính).

Download tại đây: <Hợp đồng cung cấp và sử dụng thiết bị viễn thông >

Quý khách hàng cần hỗ trợ các dịch vụ trên có thể ra các cửa hàng của VNPT Hà Nội hoặc liên hệ trực tiếp tổng đài VNPT để được hỗ trợ dịch vụ download tải các Mẫu hợp đồng cáp quang VNPT Hà Nội

Chân thành cảm ơn khách hàng tin dùng dịch vụ viễn thông VNPT Hà Nội