Điện thoại cố định VNPT – VNPT Telecom

Điện thoại cố định VNPT có nhiều dịch vụ trong đó phải kể tới thế mạnh là dịch vụ điện thoại nội hạt. Đó là dịch vụ mà liên lạc đợc thiết lập thông qua mạng điện thoại công cộng giữa các thiết bị đầu cuối hoặc giữa thiết bị đầu cuối với thiết bị truy nhập mạng dịch vụ trong cùng một phạm vi (vùng cước) nội hạt.

Bài viết khác:

 

I. Dịch vụ điện thoại cố định VNPT nội hạt:

Dịch vụ nội hạt là dịch vụ mà liên lạc đươc thiết lập thông qua mạng điện thoại công cộng giữa các thiết bị đầu cuối hoặc giữa thiết bị đầu cuối với thiết bị truy nhập mạng dịch vụ trong cùng một phạm vi (vùng cước) nội hạt.

II. Dịch vụ điện thoại cố định liên tỉnh:

Cuộc gọi điện thoại liên tỉnh là cuộc gọi điện thoại đ­ược thiết lập giữa một máy điện thoại thuộc một tỉnh hoặc thành phố này đến một máy điện thoại thuộc một tỉnh hoặc thành phố khác và ng­ược lại, thông qua mạng viễn thông liên tỉnh.

III. Cách sử dụng điện thoại cố định VNPT:

Muốn sử dụng dịch vụ điện thoại liên tỉnh khách hàng cần quay số nh­ư sau: 0 + AC + SN
Trong đó:
– Chữ số 0 là mã truy nhập mạng liên tỉnh
– AC (Area code): Mã vùng điện thoại cho các tỉnh, thành phố
– SN (subscribe Number) là số thuê bao cần gọi

 Theo vnpt.vn