Bài viết cung cấp cách cấu hình Router Quang DrayTek Vigor 2110F, những thông tin mới cập nhật và hữu ích cho khách hàng sử dụng dịch vụ cáp quang vnpt.

 

1. Thông số Router Quang DrayTek Vigor 2110F.

IP: 192.168.1.1
User: admin
Pass: admin

2. Tạo Interface kết nối Internet Router Quang DrayTek Vigor 2110F.

  • Screen Shot 2014 12 16 at 11.01.36 PM Đăng nhập vào modem như hình: chọn Internet Access -> PPPoE
  • Nhập vào UserNamePassword sử dụng Internet của khách hàng
  • Nhấn OK như hình:

Screen Shot 2014 12 16 at 11.01.44 PM

3. Tạo Interface kết nối IPTV Router Quang DrayTek Vigor 2110F.

  • Chọn Internet Access -> Multi-VLAN như hình
  • Screen Shot 2014 12 16 at 11.01.55 PM Nhập vào VLAN ID 1100 nếu sử dụng IPTV của VASC hoặc VLAN ID 1102 nếu sử dụng IPTV của VTC

4. Cấu Hình Port Mapping Router Quang DrayTek Vigor 2110F.

Map port LAN 3 cho dịch vụ MyTV của VASC và LAN 4 cho dịch vụ SaigonTV của VTC , chọn OKReboot

Screen Shot 2014 12 16 at 11.02.06 PM